Lärande organisation. Genomlysning av system, arbetssätt, processer

Kunden hade ett behov att se över sitt sätt att arbeta med planering, genomförande och uppföljning av lärande. Målet var att skapa en starkare lärandekultur och göra lärandet till en naturlig del av arbetet för kundens olika målgrupper.

Kortfattat om kundcaset:

Kundens behov var att se över sitt sätt att arbeta med planering, genomförande och uppföljning av lärande. Målet var att skapa en starkare lärandekultur och göra lärandet till en naturlig del av arbetet för kundens olika målgrupper.

&Partners Learnings initiala uppdrag var att genomföra en Learning Tech audit – nulägesanalys. Projektet inleddes med djupintervjuer med uppdragsgivare och nyckelpersoner för att förstå företagets vision, övergripande mål och strategiska inriktning. Vi fokuserade på att identifiera hur system, arbetssätt och processer kan möjliggöra lärande och vilka hinder som finns. Dessutom undersökte vi de nödvändiga förutsättningarna från både system- och medarbetarperspektiv för att skapa en starkare lärandekultur. Resultatet blev bland annat att vi presenterade en kartläggning av hur systemstöd, arbetssätt och processer kunde möjliggöra lärande i organisationen samt vilka hinder som fanns och rekommendation framåt.

Behov av att se över planering, genomförande och uppföljning av lärande. Målet: skapa en lärandekultur och göra lärandet till en naturlig del i vardagen.


Fler kundcase