Integritetspolicy

&Partners Integritetspolicy

1. Inledning och syfte

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Andpartners Search AB, Andpartners Tech AB och Andpartners Nordic AB (nedan var och en kallad ”&Partners”).

Andpartners Search AB (org.nr. 559330-8132) och Andpartners Tech AB (org.nr. 559330–8132) är dotterbolag till Andpartners Nordic AB (org.nr. 559162–2179) vars övergripande mål är att bidra till att &Partners kunder skapar effektiva organisationer som samtidigt vilar på sunda värderingar baserat på det goda ledarskapet. Andpartners Nordic AB verkar inom Search, People Consulting och HR Tech.

Inom ramen för &Partners behandlar vi en rad personuppgifter som du lämnat till oss själv eller som vi inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas inom ramen för vårt tjänsteutbud och därmed förenlig verksamhet. Vi värnar om din personliga integritet och strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Vi tar frågor om dataskydd på största allvar och vi vill genom denna integritetspolicy beskriva hur &Partners behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy kommer vi därför att redogöra för vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grund som behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandlar uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter &Partners kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering mm. Vi ber dig noggrant ta del av denna integritetspolicy och dess innehåll eftersom den tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom &Partners. &Partners är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det kan förekomma situationer där &Partners inte är personuppgiftsansvarig, enbart personuppgiftsbiträde.

Genom att godkänna denna vår integritetspolicy samtycker du till att &Partners behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

 

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Kandidater och nätverk

2.1.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in 

När du går med i &Partners kandidatnätverk, registrerar ett kandidatkonto eller ansöker till en av våra tjänster kommer du att lämna viss information om dig själv till oss som vi kommer att lagra i vår kandidatdatabas. De personuppgifter som behandlas när du registrerar ett kandidatkonto är namn, e-postadress, telefonnummer och uppgifter i CV och personligt brev. Om du vid registreringen har valt att hämta dina personuppgifter från en LinkedIn-profil så kommer &Partners att få tillgång till dessa. Ett kandidatkonto kan skapas av dig via vår hemsida, eller av &Partners på din uppmaning efter t.ex. telefonsamtal mellan dig och &Partners.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

2.1.2 Ändamål och grund för behandlingen 

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är:

De uppgifter som du själv lämnar i samband med att du skapar konto (eller lämnar till &Partners för att vi ska kunna skapa konto åt dig) behandlas med stöd av samtycke. I övrigt är vår grund för behandlingen att vi efter en intresseavvägning kommit fram till att behandlingen framstår som berättigad för att &Partners ska kunna genomföra sina rekryteringsuppdrag.

2.1.3 Behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer 

I samband med rekryteringsprocessen eller uppdrag för våra kunder kan vi komma att behandla ytterligare personuppgifter om dig. Uppgifterna kan komma från en annan källa än från dig personligen. Detta görs då det är &Partners berättigade intresse att säkerställa att kandidaten är lämplig för tjänsten eller uppdraget.

Ytterligare personuppgifter som kan behandlas som del av &Partners processer:

2.1.4 Hur länge personuppgifterna behandlas 

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. Observera att du kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina personuppgifter så länge de bedöms intressant för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål (framtida rekrytering), kontakta oss med hjälp av denna adress: kontakt@andpartners.se.

2.2 Befintliga och potentiella kundkontakter

2.2.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in 

Om du anlitar &Partners för utförande av tjänster kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel/position, e-postadress och telefonnummer). Vi samlar även in motsvarande uppgifter om kontakter hos potentiella kunder.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

2.2.2 Ändamål och grund för behandlingen 

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är:

Vår grund för behandlingen är att vi efter en intresseavvägning kommit fram till att behandlingen framstår som berättigad för att &Partners ska kunna marknadsföra sina tjänster till potentiella kunder respektive tillhandahålla våra tjänster till befintliga kunder.

2.2.3 Hur länge personuppgifterna behandlas 

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för dessa ändamål, kontakta oss med hjälp av denna adress: kontakt@andpartners.se.

2.3 Befintliga och potentiella leverantörskontakter

2.3.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de samlas in 

Om du är kontaktperson för en leverantör till &Partners kan vi komma att samla in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel/position, e-postadress och telefonnummer). Vi samlar även in motsvarande uppgifter om kontakter hos potentiella leverantörer.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter:

2.3.2 Ändamål och grund för behandlingen 

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är:

Vår grund för behandlingen är att vi efter en intresseavvägning kommit fram till att behandlingen framstår som berättigad för att &Partners ska kunna efterfråga och beställa tjänster och produkter från leverantörer samt utnyttja våra rättigheter enligt avtalen.

2.3.3 Hur länge personuppgifterna behandlas 

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för dessa ändamål, kontakta oss med hjälp av denna adress: kontakt@andpartners.se.

 

3. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig av oss genom att skriftligen underrätta oss. Du har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifterna som tillhör dig utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader för sådan efterfrågan.

Du har rätt till, vid behov, korrigering av felaktiga personuppgifter om dig, genom att skriftligen begära sådan korrigering med hjälp av kontaktuppgifterna längst ner.

Du har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter. Du har rätt att återkalla ett samtycke till behandling som har givits av dig till den personuppgiftsansvarige.

Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av sina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut sina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.

 

4. Säkerhet

Vi prioriterar alltid den personliga integriteten och dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR.

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

 

5. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part.

Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till:

 

6. Cookies

När du använder vår webbplats kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren på din enhet, såsom uppgifter om din dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot vår webbplats. Vi använder cookies för att underlätta din användning av webbplatsen samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av webbplatsen. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra webbplatsen. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av denna integritetspolicy.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av webbplatsen försämras, exempelvis genom att vissa funktioner på webbplatsen inte längre finns tillgängliga.

 

7. Ändringar

&Partners förbehåller sig rätten att emellanåt revidera eller ändra i denna integritetspolicy. Om vi gör några ändringar kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till &Partners personuppgiftsbehandling. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen eller när du annars informeras om den nya integritetspolicyn.

 

8. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter  

&Partners är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på vår mailadress, kontakt@andpartners.se, eller &Partners, Brahegatan 20, 114 37 Stockholm.