Framgångsrik behovsanalys – HR Digital audit

Genom vår digitala audit fick kunden en strukturerad roadmap för framtida insatser. De fick inte bara en djupare förståelse för sitt nuläge och sina behov, utan också konkreta rekommendationer och en plan för hur de kan optimera och harmonisera sina globala HR-processer med hjälp av teknik.

SSC

Kundcase: Framgångsrik behovsanalys genom HR Digital audit

SSC är en koncern med dotterbolag över hela världen. HR-arbetet har historiskt drivits lokalt och utan samordning, några av enheterna har skaffat systemstöd för sina HR-processer men flertalet har det inte. SSC har nu påbörjat en förändringsresa mot att skapa koncerngemensamma stödfunktioner och arbetssätt, för att höja såväl effektivitet som kvalitet på arbetet.  

&Partners Tech blev ombedda att göra en förstudie (Digital audit), för att bättre förstå de potentiella nyttorna och konsekvenserna av att ha ett gemensamt HR-system för hela koncernen, och för att skapa en plan för den framtida HR tech utvecklingen som ska kunna guida SSC de kommande åren.

Projektet

Under förstudien intervjuades och involverades viktiga intressenter för att säkerställa att relevanta perspektiv fångades upp utifrån såväl nuläge som önskemål och behov. För att kunna utvärdera det globala behovet var det viktigt att ta med lokala HR-representanter och personalansvariga chefer samt koncerngemensam IT, Finance, Security och Sustainability. Fokus låg inte enbart på HR utan också på ett kartlägga behov och möjligheter i att bygga ett framtida stabilt IT-ekosystem med hög grad av automatisering, samt på att underlätta konsoliderad rapportering tex utifrån CSRD. När nulägesanalysen var klar genomfördes några workshops för att förankra resultatet samt arbeta fram målbild och prioriteringar.

Leverans och resultat

&Partners konsult levererade en rapport som summerade nuläge och behov för HR-processer och system ur olika intressentperspektiv samt befintligt systemlandskap och kostnader för detta. Vidare analyserades i rapporten möjliga vägval avseende att använda samma HR-system för några eller alla koncernbolag, samt nyttor och konsekvenser av de olika valen. Slutligen definierades vilket funktionellt scope en framtida upphandling borde ha, för att omhänderta de identifierade behoven och samtidigt ha en långsiktig målbild i sikte. I rapporten föreslogs en övergripande projektplan för en kommande systemupphandling och implementation, angränsande viktiga projekt att samverka med samt vision för hur HR-arbetet kan bedrivas i framtiden och en målbild för framtida systemarkitektur.

Värde för kunden

Genom vår digitala audit kunde kunden få en strukturerad roadmap för framtida insatser. De fick inte bara en djupare förståelse för sitt nuläge och sina behov, utan också konkreta rekommendationer och en plan för hur de kan optimera och harmonisera sina globala HR-processer med hjälp av teknik.

Rapporten presenterade för SSCs ledningsgrupp som fattade beslut om att starta en upphandling i enlighet med den föreslagna planen. Projektet, som nu leds av &Partners Techs konsult, betraktas av SSCs ledning inte så mycket som ett IT-projekt utan som ett HR-transformationsprojekt då det framför allt handlar om att ensa processer och öka samarbetet globalt mellan bolagen.

Att genomföra en digital HR-audit med hjälp av &Partners har visat sig vara en fantastisk startpunkt för vår HR-transformation. Konsultens djupa expertis och skarpa analyser har gett oss insikter för fortsatt arbete framåt.

Martin Lindecrantz, Chief Human Resources Officer SSC


Fler kundcase